800 400 900
/ infolinka zdarma po-pá 8-20h

Prohlášení o zpracování osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

 

1.Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PINK REALITY, s.r.o., IČO: 28814495, se sídlem Ke Strašnické 52/22, Strašnice, 100 00 Praha 10, korespondenční adresa: Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241107 (dále jen „Správce“), která se zabývá realitním zprostředkováním.

 

2.Typ a původ údajů, které Správce zpracovává

Zákazníky Správce jsou fyzické i právnické osoby, které mají zájem zejména o zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem splnění smluvních a zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom Vám mohli poskytnout služby realitního zprostředkování. Pod pojmem zpracování se rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme dále.

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od Vás při podpisu zprostředkovatelské smlouvy nebo rezervační smlouvy, v průběhu poskytování našich služeb či v průběhu Vaší registrace na našich webových stránkách nebo případně v rámci sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

 

3.Účely zpracovávání ze strany Správce a právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

 

3.1.Zpracování osobních údajů ke splnění našich smluvních závazků

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům nebo k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují po konkrétních požadavcích ze strany zákazníka.

V těchto případech zpracováváme osobní údaje zejména za účelem zajištění plnění objednaných služeb týkajících se realitního zprostředkování, a to zejména na základě zprostředkovatelské smlouvy či realitní smlouvy.

Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří zejména kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a dále identifikační údaje jako rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly a bankovní spojení.

3.2.Zpracování osobních údajů pro zachování našich oprávněných zájmů (se zohledněním Vašich zájmů)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů Správce. K tomu konkrétně patří např.:

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

 

3.3.Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je prováděno například za účelem organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a poskytování informací o těchto soutěžích a v některých případech také za účelem přímého marketingu. Osobní údaje jsou za těmito účely zpracovávány pouze v rozsahu, ve kterém nám je poskytnete.

 

3.4.Zpracování osobních údajů ke splnění našich zákonných povinností

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti Správce. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro Správce vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.

 

3.5.Informace o změně účelu

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu, než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

 

3.6.Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Za účelem tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů, zpracováváme zpravidla Vaše jméno a příjmení a dále Vaši e-mailovou adresu. K zasílání newsletterů dochází pouze na základě Vašeho souhlasu či z důvodu oprávněného zájmu Správce.

Zasílání newsletterů není časově omezeno, ovšem máte kdykoli možnost jejich zasílání do budoucna odmítnout. V takovém případě můžeme nadále po přiměřenou dobu zpracovávat základní údaje o zasílání k prokázání toho, proč jsme Vám newslettery zasílali. Zasílání newsletterů vždy přímo souvisí se službami poskytovanými ze strany Správce a Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro Správce případně rozesílání newsletterů zajišťují.

Zasílání newsletterů můžete kdykoli odmítnout proklikem z každé doručené zprávy či odesláním požadavku na e-mail: info@pinkreality.cz

 

4.Příjemci Vašich údajů

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména jednotlivým makléřům naší společnosti a dále dodavatelům externích služeb pro naši společnost (např. programátorských či jiných služeb, serverových služeb atd.), provozovatelům technologií využívaných ze strany Správce, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům Správce.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

 

5.Předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (třetí země).

 

6.Lhůty pro uložení a uchovávání osobních údajů

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů Správce musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu. Patří k tomu např. povinnosti dokumentace o poskytnutých službách a jejich případné prokázání.

V těchto případech, kdy máme zákonnou povinnost osobní údaje uchovávat, resp. archivovat, vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, pravděpodobnost vznesení právních nároků proti Správci, předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, obvyklých postupů a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

 

7.Povinnost poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujete Správci zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb, což znamená, že pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno využívat některé služby naší prodejní sítě. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

 

8.Automatické rozhodování a profilování

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

9.Ochrana soukromí dětí

Správce se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že naše webové stránky či služby poskytované ze strany Správce využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@pinkreality.cz

 

10.Použití souborů cookie a analýza webových stránek[OB1]

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky Správce. Tyto cookie soubory používá Správce na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

 

11.Užívání sociálních pluginů

Webové stránky Správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a Správce tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 

12.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. Správce není povinen žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může Správce požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je Správce oprávněn požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

 

13.Kontaktní údaje

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: info@pinkreality.cznebo na korespondenční adrese Staré náměstí 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Reference

Dobrý den, kdyby pan Morong ke své práci přistupoval jako já k referenci na něj, ještě teď by má nemovitost nebyla prodána. Ale chvála Bohu nejsou všichni lidé stejní, a proto bych moc chtěla poděkovat za jeho vstřícnost a ochotu a hlavně rychl... pokračování

paní Janouchová
pobočka

Pokud hledáte osvědčeného realitního makléře, doporučuji Vám pana Konopáska z Pink reality, vždy byl přátelský, spolehlivý, ochotný vždy poradit a uskutečnit prodej nemovitosti se vším všudy. Doporučuje ... pokračování

Hana Kadavá

Inzerujeme